PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
 • sprawy o rozwód

 • sprawy o separację

 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem

 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, macierzyństwa)

 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • sprawy o alimenty i sprawy o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

 • sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej

 • sprawy o podział majątku wspólnego

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

 • sprawy o przysposobienie

PRAWO RZECZOWE
 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania

 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości

 • sprawy o ustanowienie służebności

 • sprawy o zniesienie współwłasności

 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

 • sprawy o eksmisję

PRAWO SPADKOWE
 • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku

 • sprawy o dział spadku

 • sprawy o zachowek

 • sprawy o zabezpieczenie spadku

 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych

 • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ
 • sprawy o zapłatę

 • sprawy o odszkodowania

 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych

 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów

 • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów

 • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi

PRAWO PRACY
 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy

 • sprawy o przywrócenie do pracy

 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy

 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

PRAWO KARNE I PRAWO KARNO SKARBOWE
 • obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym także w sprawach karnych skarbowych

 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym

 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 • sprawy o ułaskawienie

 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

PRAWO KARNE WYKONAWCZE
 • sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

 • sprawy o dozór elektroniczny

 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

 • sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego

 • sprawy o orzeczenie kary zastępczej

 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności

PRAWO WYKROCZEŃ
 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe

 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych

 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań z przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej

 • polubowna i sądowa windykacja należności

 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej

 • sporządzanie umów

 • rejestracja i przekształcanie spółek (również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej)

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH
 • komunikacyjnych

 • osobowych

 • majątkowych

 • od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
 • reprezentowanie interesów wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych.

 • sporządzanie i opiniowanie wniosków o ogłoszenie upadłości.

 • reprezentacja dłużników lub wierzycieli przed sądem w sprawie ogłoszenia upadłości.

 • zgłaszanie wierzytelności.

 • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości.

 • reprezentacja wierzycieli podczas zgromadzenia wierzycieli.

 • negocjowanie i zawieranie umów z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi.

 • reprezentacja władz spółek i innych podmiotów przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

 • reprezentowanie dłużników w postępowaniu w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.